Na úvod - Karate team KCK

Technické požadavky na stupně KYU a DANhttp://www.karatedragon.cz/gif_pasky.gif  

 
 Zkušební řád

I. skupina 8.-6.kyu

II. skupina 5.-3. kyu

III. skupina  od 2.kyu

SHOTOKAN KARATE-DO
Technická část zkušebního řádu určuje rozsah znalostí, vyžadovaných na jednotlivé STV kyu a DAN. Zkušební komisař je oprávněn prověřit cvičence nejen z vědomostí vyžadovaných na příslušný STV, ale i z náplně kteréhokoliv předcházejícího STV.
Dále může zkušební komisař upřesnit techniky, aplikace a akce, které umožní komplexně zhodnotit jeho předvedený výkon. Upřesňující techniky, aplikace a akce však musí být v souladu s nároky požadovanými na příslušný STV. Zkoušený musí znát (zpaměti) všechny techniky na dané STV kyu nebo Dan


Všeobecný průběh zkoušky:


KIHON:
(technika - zkušební komisař náhodně vybere minimálně 1/3 technik)
Každou techniku cvičenec vykonává na povel zkušebního komisaře opakovaně za sebou a s maximální koncentrací do doby, než dá zkušební komisař povel na ukončení cvičení.


KIHON IDO:
(základní techniky v kombinacích - zkušební komisař může vybrat určité kombinace minimálně však 2/3). Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje stejnou techniku VZAD 5x do výchozího postavení. ( pokud není ve zkušebním řádu jinak např. mawate) Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.


OYO IDO:
(bojové kamae s technikou v kombinacích - zkušební komisař může vybrat kombinace minimálně však 2/3). Každou techniku, resp. kombinaci vykonává cvičenec s KAMAE opakovaně za sebou v jednom směru 5x. Poslední zakončí s kiai. Po páté technice pokračuje vykoná MAWATE a pokračuje 5x do výchozího postoje. Takto cvičenec vykoná všechny kombinace technik jdoucí za sebou v daném směru bez zastavení.


KUMITE:
(řízená nebo volná forma techniky ve dvojicích - zkušební komisař vybere minimálně 1/3 kombinací). Každou útočnou i obranou techniku a kombinaci vykonávají cvičenci 5x. S maximálním nasazením.


KATA: (forma technik proti fiktivnímu soupeři)
Cvičenec zacvičí danou kata z výběru Kihon, Shitei nebo Tokui dle směru a stylu.


BUNKAI KATA: (základní aplikace technik v kata)
Cvičenec provede minimálně daný počet kombinací aplikace dané kata. Musí však dodržet dané útočném i obrané techniky kata. Výchozí postoj obránce je HD/BP a útočník ZD.


KIME-WAZA: (forma provedení techniky, pohybu, kime a vzdálenosti)
Cvičenec provede dané techniky z BP/ZD na určený terč.


VŠEOBECNÁ ČÁST ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU:
1) Hlavní obsahové body zkušebního řádu:
Tento zkušební řád je rozdělen do 4 zkušebních skupin Kyu a Dan, kde každá skupina obsahuje pokyny k jejich
dosažení a kvalitnímu zvládnutí:
Skupina I. od 8.- 6.Kyu
Skupina II. od 5.- 3.Kyu
Skupina III. od 2.- 1.Kyu a 1.Dan
Skupina IV. od 2.Danu dále


Skupina I.
KIHON:
Tato zkoušená skupina klade důraz na základní zvládnutí technik prováděné v HD na místě.
KIHON-IDO:
Důraz na správné ukotvení principů karate, zvládnutí základní techniky a postojů. Jejich dokonalé provedení ve stejném postoji při pohybu vpřed a zpět. Maximální důraz je vedený na postoje, pohyby těla a techniky, které musí být provedené synchronně a harmonicky.
KATA:
První skupina vždy demonstruje určenou Kihon Kata na své STV a také jednu kata z předchozích STV (dle výběru zkušebního komisaře z dosud uvedených kata nižšího STV).
BUNKAI KATA:
názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik (tato skupina neprovádí cvičení bunkai ale pouze prokáže znalost použitých technik v kata)
KUMITE:
Cílem základních forem řízeného kumite (Yakusoku-Kumite) je získání a osvojení si fyzické a duševní úrovně pro cvičení ve dvojicích. Důležitým prvkem je forma provedení, včetně zahájení a ukončení cvičení (Rei). Útočník se po dokončení techniky stahuje vzad do „shizentai“, obránce vpřed, aby byla vždy dodržena správná vzdálenost mezi cvičenci.


Kihon kumite – jedná se o první kroky cvičení s partnerem na místě, proto je hlavní důraz vedený na technické zvládnutí útoku i obrany. Gohon kumite – útočné a obranné techniky v pohybu. Nutné dodržet správný odstup, vzdálenost a načasování pohybů, včetně správného dýchání. Zvládnutí útoku, bloku i protiúderu musí vycházet z důrazně dodržené vzdálenosti technik.


Sanbon kumite – komplexní metoda základní formy řízeného kumite s důrazem na kombinaci na sebe navazujících různých útočných a obranných technik a pásem (jodan, chudan). Pro správně provedenou formu platí výše uvedené.


ROZSAH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ:
- yame, hajime, yoi, gyaku, hidari, migi, ren, sanbon, karate, kata, kumite, mawate, sensei ni rei, seiza, mokuso, jodan, chudan, gedan, hikite, kiai
- musubi dachi, zenkucu dachi, kokucu dachi, kiba dachi, renoidži dachi, ashi dachi
- oi tsuki, gyaku tsuki, sokumen tsuki, uraken uchi, tetsui uchi, nukite tsuki, empi
- mae geri, yoko geri-gedan barai, age uke, shuto uke, uchi uke, morote uke, kosa uke, hiji uke, tsukami uke, osae uke, hiza uke


Nejčastější nedostatky:
- chodidla v postojích nejsou celou plochou na zemi (Ashi no Ura)
- zadní noha v postoji ZK není propnuta v koleni
- předklon při chůzi v ZK vpřed nebo záklon horní části těla
- nedostatečné přitažení pěsti k boku (HIKITE)
- nedostatečné sevření ruky v pěst při úderu
- jakýkoliv úšlap nohou před , či při přechodu v postoji
- při řízeném kumite pohled směřuje k zemi
- chybná vzdálenost při řízeném kumite
- chybný postoj - zdvihnuté rameno, ohnuté zápěstí v konci úderu
- chybná pozice chodidel kopající nohy při technikách kopů
- špatné dýchání, chybějící kime
- nepřesnost techniky, vychýlení od cíle
- chybějící dostatečná práce boků


Skupina II.
KIHON:
Tato zkoušená skupina dodržuje pravidla kihon nižšího stupně. Zároveň klade důraz na základní zvládnutí technik prováděné z HD nebo do daného postoje s výpady vpřed nebo do strany.
KIHON-IDO:
Pravidla kihon-ido stylu odpovídají rovněž nižší skupině. Navíc se jedná o dokonalé provedení na sebe navazujících různých postojů při pohybu vpřed a zpět. Větší nároky jsou kladeny na jednoduchost, rychlost a silové provedení.
V případě více kombinací rovněž na plynulou návaznost technik se správným „kime“ a „zanshin“.


OYO-IDO:
Cvičenec demonstruje kihon techniky v bojovém kamae. Důraz na pohyb, přesun Suri-Ashi a Yori-Asi je základem pro sportovní zápas. V této skupině je demonstrováno předvedení maximálně do tří technik jdoucí za sebou.


KATA:
Druhá skupina vždy demonstruje určenou Kihon a Shitei kata na své STV a také 1 kata z předchozích STV. (Dle výběru zkušebního komisaře z dosud uvedených kata nižšího STV)
BUNKAI KATA:
Každý adept na zkoušku této skupiny předvede analýzu a rozbor kata, kterou demonstruje na technický stupeň. Z této kata musí demonstrovat alespoň 5 reálných sekvencí dle vlastního výběru. Dále předvede demonstraci analýzy
alespoň 3 akcí z jakékoliv kata předešlého programu. Adept sám během předvedení bunkai kata moderuje a koriguje útočníka (nemusí se vždy jednat o secvičenou dvojici). Zkoušený předvede 1x kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1x naplno.
ROZSAH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ: (samozřejmostí je znalost předešlé teorie)
- sonoba mawate, hanmi, goshi kamae, fumikomi, haishu, kime, gohon kumite, kihon ipon kumite,
- sokumen yoko uke, juji uke, kaiwake uke, nagashi uke, manji uke, sukui uke, haiwan uke
- mawashi geri, ushiro geri, mikatsuki geri, ren geri
- tate uchi, haito uchi, kagi tsuki
- kosa dachi


KIME WAZA:
Každý adept na zkoušku této skupiny musí demonstrovat úroveň zvládnutí technik KIHON v základním postoji na místě (Zenkutsu-Dachi) s důrazem na práci boků, přesnost, výbušnost a tvrdost techniky na cíl se správným načasováním, dýcháním a kime. Jako cíl může sloužit lapa, boxovací pytel či medicinbal.


KUMITE:
A) KIHON-IPPON-KUMITE
Pokročilé formy kumite musí splňovat předešlé kritéria z Gohon a Sanbon kumite. Především jde o procvičování úhybů, přechodů (sabaki), základních technik s důrazem na „zanshin“. Na tyto následující body musí být kladen zvláštní důraz:
1) útočník musí každý útok provést takovou silou, jako kdyby tato útočná šance byla jen jedna.
2) útočící strana musí dbát vždy na správný odstup od partnera.
3) strana provádějící obranu se musí technice útočníka bleskově vyhnout a okamžitě kontrovat, přičemž vzdálenost u kontrující techniky musí být zachována tak, aby nedošlo k nepřiměřenému útoku do těla útočníka, ale útok byl včas zastaven.
Zkušební řád SHOTOKAN verze 2009
3.5 | www.czechkarate.cz
4) blok obránce musí být tak silný, aby mohla být vyblokována technika útočníka a to tak, aby Chudan-Tsuki jako kontr mohlo být provedeno bez překážky předchozí techniky.
Při Kihon Ippon Kumite stojí bránící strana v SHIZENTAI (přirozené držení těla) bez kývání a pohybu. Tento postoj má zlepšit psychickou stabilitu. Pro bránící se stranu je těžké stát v klidu až do útoku. Při soustavném tréninku si lze zlepšit psychickou sebekontrolu a naučit se přes nepříznivou výchozí pozici dobře se bránit. Blok u bránící se strany by se měl trénovat vždy z vnitřní strany ven (např. útok vpravo s Tsuki, blok pravou rukou a levou nohou zpětný krok s kontrující technikou), aby se cvičenec připravil na řešení složitějších situací.


B) KAESHI-KIHON-IPPON-KUMITE
Vyšší forma kumite prověřující více kombinací útoku a obrany (útočník je v konečné fázi obránce) s důrazem na správné časování a přesuny. Pro formu platí všechna pravidla uvedené u Kihon-Ippon-Kumite. Útočník i obránce musí dodržovat správnou linii a směr útoku či obrany.
1) Útočník stojí v GEDAN-ZENKUTSU-DACHI obránce v SHIZENTAI. Útočník hlásí pouze pásmo útoku (u kopů také techniku samotnou).
2) Obránce se stahuje do sebou přizpůsobené pozice (jako např. u Gohon-Kumite vzad) a blokuje. Potom útočí sám technikou vpřed, přičemž použije stejnou techniku jakou byl napaden. Nynější obránce (dřívější útočník), jde zpět, provádí blok a kontruje.
3) Oba se vracejí zpět do SHIZENTAI.
4) Útočník se zpočátku soustředí na svou útočící techniku a tu provádí v plném nasazení, bez myšlenek na svůj obranný pohyb. Potom by měl bleskově ustoupit proti útoku, blokovat a silně kontrovat.
Nejčastější nedostatky:
- málo zdvižené koleno kopající nohy
- chybné držení těžiště (klesání, stoupání)
- nepřesné stahování kopající nohy zpět
- chybná práce boků
- nejistota v postojích
- chybné dýchání při vedení technik karate, kombinací, kata
- při kumite špatný odhad vzdálenosti pro útok, obranu
- špatná koordinace pohybů
- techniky jsou prováděny toporně, nedostatečná plynulost
- těžiště je vysoko položené ve všech koncových postojích
- nestejné zakončení pohybu (Te Ashi Dodži)
- při kumite nedostatečná koncentrace, špatný odhad vzdálenosti, držení těla
- chybějící dostatečná práce boků
- nesprávná linie útoku či obrany (vychýlení se od cíle)


Skupina III.
KIHON:
Tato zkoušená skupina klade důraz na základní zvládnutí technik prováděné z kamae. Jedná se především o jednotlivé kombinace pro sportovní zápas prováděné v kamae vpřed a do stran.
KIHON-IDO:
V této skupině je čistota stylu samozřejmostí úměrnou bojovému projevu a vyzrálosti. Pravidla kihon-ido stylu odpovídají rovněž nižší skupině. Navíc se jedná o dokonalé provedení na sebe navazujících různých postojů při pohybu vpřed, zpět a do stran.Kromě základních postojů je větší důraz kladen na provedení technik z volného postoje
(kamae).
OYO-IDO:
V této skupině cvičenec demonstruje složitější kihon techniky v bojovém kamae. Důraz na pohyb, přesun Suri-Ashi a Yori-Asi nebo Ayumi-Ashi s využitím horních a spodních končetin. Pohyb je směřován nejen dopředu ale i vzad.
KATA:
Třetí skupina vždy demonstruje 3 kata. Jednu Shitei kata k danému STV a jednu Kihon kata z předešlých STV.
(Výběr Kihon-Kata je dle Zkušebního komisaře). A dále jednu kata ze seznamu Tokui-Kata dle vlastního výběru.
BUNKAI KATA:
Každý adept na zkoušku této skupiny předvede analýzu a rozbor Shitei kata k danému STV a demonstruje ji v plném nasazení. Z této kata musí demonstrovat alespoň 5 reálných sekvencí dle vlastního výběru. Dále předvede demonstraci analýzy alespoň 5 sekvencí z Tokui kata kterou cvičenec předváděl. A analýzu 3 sekvencí ze základní kata kterou mu určil zkušební komisař (Předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem.
Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!!)
KIME WAZA:
Každý adept na zkoušku této skupiny musí demonstrovat úroveň zvládnutí základních útočných technik ve volném postoji na místě (kamae) s důrazem na práci boků, přesnost, výbušnost a tvrdost techniky na cíl se správným načasováním, dýcháním a kime. Jako cíl může sloužit lapa, boxovací pytel či medicinbal.
KUMITE:
A) JIYU-IPPON-KUMITE
Více realistická forma kumite bez jasného časování, vzdáleností mezi soupeři apod.. - příprava na volné kumite.
Důležité je hledání korektní vzdálenosti, správné časování, bleskové rozhodování a také překonání vlastní nejistoty při útoku.
Obě strany proti sobě stojí v Kamae volně, ve vhodné vzdálenosti. Útočník vede svoji nahlášenou techniku s velkým nasazením, bez myšlenek na další akci obránce. Také obránce nesmí volit velkou vzdálenost od útočníka, ale v krátké vzdálenosti útok blokovat s ústupem (Tai-Sabaki nebo Suri-Ashi) a provést silnou kontr techniku. Poté útočník i obránce zaujímá Kamae a stále drží bojový Zanshin (pozornost na útočníka). Důležité je u Jiyu-Ippon-Kumite vyučovat nácvik, cit pro vzdálenost a časování.
B) OKURI-JIYU-IPPON-KUMITE
Vyšší forma kumite s návaznosti více útočných technik, pro kterou rovněž platí výše uvedená pravidla. Útočník se po prvním útoku ihned stahuje do výchozího postoje (Kamae) a následně pokračuje druhým útokem, bez varování (OKURI=vrátit, pokračovat). Obránce se rovněž po prvním bloku a protiútoku stahuje do výchozího postoje (Kamae) a je připraven na další útok.
Cvičení rozvíjení schopnosti obránce, který musí být připraven na kombinaci útoků. Na tyto následující body musí být kladen zvláštní důraz:
1) Útočník i obránce stojí v GEDAN-KAMAE. Útočník hlásí pouze pásmo útoku (u kopů také techniku samotnou) a to pro obě na sebe navazující techniky. Útočí vždy na pravou či levou stranu přímo z Gedan-Kamae.
2) Obránce se stahuje do sebou přizpůsobené pozice (jako u Gohon-Kumite vzad) a blokuje s kontra akcí. Následně se stáhne zpět do výchozího postoje a je připraven k další obraně a protiútoku.
3) Útočník se zpočátku soustředí na svou útočící techniku a tu provádí v plném nasazení, bez myšlenek na svůj obranný pohyb. Vrací se zpět do výchozího postoje a bez varování následuje dalším útokem.
C) JIYU-KUMITE
Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit. Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky. Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu-Kumite a nahradit ji řízenou formou dle předešlého výběru.
ROZSAH TEORETICKÝCH ZNALOSTÍ: (samozřejmostí je znalost předešlé teorie)
- sun dome, teisho, zanshin, shitei a tokui kata, otoshi, uchikomi,
- neko ashi dachi, shiko dachi, teidži dachi
- ashi barai, suri ashi, yori ashi, alumi ashi
- ura mawashi geri, kansetsu geri
- age tsuki, yama tsuki
Nejčastější nedostatky:
- v konečné fázi techniky chybí kime, HIKITE
- ztráta rovnováhy při obratech, při kopech
- špatná vzdálenost při kumite
- neplynulé provádění kombinací (špatná vázanost technik)
- přerušení pohybu boků při provádění kombinací
- chybějící nebo chybný rytmus při provádění kata
- špatná koordinace zpevnění v koncové fázi pohybu
- odklon těla od cíle při cvičení s partnerem
- nejistota při útoku a protiútoku
- slabá kondiční příprava
- slabá sebekontrola při cvičení s partnerem
- chybějící sportovní duch
Skupina IV.
KIHON:
Tato zkoušená skupina klade důraz na zvládnutí technik prováděné z kamae. Na vyšší STV již není popsaný sled technik, ale komise vybírá jakékoliv techniky z dosud uvedeného programu STV.
KIHON-IDO:
Zde musí být demonstrováno mistrovské provedení kihonu stylu ve všech aspektech, úměrný věku adepta. Na vyšší STV již není popsaný sled technik, ale komise vybírá jakékoliv techniky z dosud uvedeného programu STV. Důraz je kladen především na techniky z volného postoje (kamae).
KATA:
Tato skupina vždy demonstruje 4 kata. Dvě ze základních dle výběru zkušebního komisaře, jednu z sentei kata a jednu dle vlastního výběru, mimo dosud uvedený program STV.
BUNKAI KATA:
Každý adept na zkoušku této skupiny předvede analýzu a rozbor minimálně 5ti sekvencí z jakékoliv vybrané kata ze seznamu základních a sentei kata, které jsou v zkušebním řádu do STV 1.Dan. Teoretické znalosti všech předchozích skupin. Adept sám během předvedení bunkai kata moderuje a koriguje útočníka (nemusí se vždy jednat o secvičenou dvojici).
KIME WAZA:
Stejné jako u skupiny III.
KUMITE:
Stejné jako u skupiny III.
 

 

ZÁKLADNÍ VYSVĚTLIVKY KE ZKUŠEBNÍMU ŘÁDU:
Postoje:
HD - heiko-dachi
HsD - heisoku-dachi
HSD - heiko-sanchin-dachi
KkD - kokutsu-dachi
KiD - kiba-dachi
TD - teidži-dachi
RD - renodži-dachi
FD - fudo-dachi
SD - sanchin-dachi
ZD - zenkutsu-dachi
NaD - neko-ashi-dachi
BP - bojový postoj
KSD - kosa-dachi
Směr:
Mae - přední
Hineri - zadní
Ushiro - vzad
Yoko - do strany
Shomen - přední strana
Oi-xxx - přední ruka / noha
Gyaku-xxx - zadní ruka / noha
soto - venkovní
uchi - vnitřní
Pohyb / posun:
Suri-ashi - posun začínající přední nohou
Yori-ashi - posun začínající s přísunem zadní nohy
Ayumi-ashi - krok
Mawate - obrat o 180°
Ostaní:
T: útočník (tori)
U: obránce (uke)
Jodan horní pásmo
Chudan střední pásmo
Gedan spodní pásmo
(pokud není v kombinaci uvedeno pásmo, na které se útočí předpokládá se, že se jedná o CHUDAN)
Dne: 14.12.2009
Vypracoval: Jaromír Musil, předseda TMK ČSKe a team lektorů stylu Shotokan.
Verze Zkušebního řádu: 2009-3.4
 


Příloha č. 1
SLOVNÍK VÝZNAMŮ V KARATE:
- yame, stop
- hajime, začněte
- yoi, pozor, připravit se, výchozí postavení
- gyaku, zadní
- hidari, levá
- migi, pravá
- ren, kombinace dvou technik
- sanbon, kombinace tří technik
- karate, prázdné ruce
- kata, forma technik proti neviditelnému soupeři
- kumite, forma zápasu
- mawate, otočení / obrat
- sensei ni rei, pozdrav učiteli
- seiza, sed na patách
- mokuso, soustředit se, meditace
- jodan, horní pásmo
- chudan, střední pásmo
- gedan, dolní pásmo
- hikite, stahující se ruka, protipohyb útočící ruky
- kiai bojový výkřik
- musubi dachi, volný postoj (shizentai), paty se dotýkají, špičky jsou od
sebe v úhlu 90°
- zenkucu dachi, útočný postoj, poměr váhy těla 2/3 přední noha, 1/3 zadní
noha
- kokucu dachi, obranný postoj, poměr váhy těla 2/3 zadní noha, 1/3
přední noha
- kiba dachi, postoj jezdce, těžiště uprostřed
- renoji dachi, postoj do písmene L, zadní noha směřuje špičkou ven pod
úhlem 45°
- ashi dachi přesun v postoji
- oi tsuki, úder přední rukou bez práce boků
- gyaku tsuki, úder zadní rukou
- sokumen tsuki, tsuki do strany
- uraken uchi, úder hřbetem pěsti
- tetsui uchi, úder pěstí malíkovou hranou
- nukite tsuki, bodnutí (úder) prsty
- empi loket
- mae geri, kop dopředu
- yoko geri kop do boku
- gedan barai, kryt na spodní pásmo
- age uke, kryt na horní pásmo
- shuto uke, obrana středního pásma hranou ruky
- uchi uke, obrana středního pásma vedená zevnitř ven
- morote uke, blok vedený oběma rukama, dvojitý blok
- kosa uke, kryt zkříženýma rukama
- hiji uke, blok loktem
- tsukami uke, kryt uchopením
- osae uke, obrana tlačením dolů
- hiza uke blok kolenem
- sonoba mawate, změna postoje (chodidel) bez překroku
- hanmi, tělo vytočené bokem do 45°
- goshi kamae, postavení boků
- fumikomi, kop dupnutím
- haishu, hřbet ruky
- kime, zpevnění, ohnisko síly
- gohon kumite, kombinace útočných a obranných technik v pohybu s
partnerem, 5x opakování
- kihon ipon kumite, řízené kumite na jednu bodující techniku
- sokumen yoko uke, kryt do strany
- juji uke, kryt zkříženýma rukama
- kakiwake uke, kryt oběma rukama, kryt vytlačením
- nagashi uke, blok otevřenou dlaní do strany zevnitř ven
- manji uke, dvojitý blok na spodní a horní pásmo
- sukui uke, obrana tlakem nahoru
- haiwan uke blok vrchní plochou předloktí
- mawashi geri, obloukový kop
- ushiro geri, kop dozadu
- mikatsuki geri, obloukový kop chodidlem zvenčí dovnitř
- ren geri dvojitý kop
- tate uchi, vertikální sek, obecně
- haito uchi, úder vnitřní stranou ruky
- kagi tsuki hákový úder
- kosa dachi postoj se zkříženými nohami
- sun dome, zastavení útoku těsně před cílem
- teisho, vnitřní strana ruky
- zanshin, bojová připravenost
- shitei kata povinná kata
- tokui kata, volitelná kata
- otoshi, dolů
- uchikomi, technika úderů
- neko ashi dachi, kočičí postoj
- shiko dachi, jezdecký postoj, těžiště uprostřed, špičky směřují ven pod
úhlem 45°
- teidži dachi postoj do písmene L, špička zadní nohy směřuje ven pod
úhlem 90°
- ashi barai, podmet nohou
- suri ashi, posun začínající přední nohou
- yori ashi, posun začínající zadní nohou
- ayumi ashi krok vpřed
- ura mawashi geri, obloukový kop patou
- kansetsu geri kop na koleno
- age tsuki, úder zespoda nahoru, zvedák
- yama tsuki dvojitý široký úder oběma rukama ve tvaru písmene U
na horní a spodní pásmo najednou